Close
Find your Coloplast country website

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Download vedtægterne (pdf)

Vedtægter for Coloplast A/S

CVR-nr. 69749917

Selskabets navn og formål

§ 1

Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksom­­hed under navnene

Dansk Coloplast A/S, Coloplast International A/S, Scantape A/S og Colomed Research Co. A/S.

§ 2

Selskabets formål er direkte og gennem datterselskaber at drive fabrikations- og handels­virksomhed fortrinsvis med hjælpemidler inden for sygepleje- og hospitals-sektoren samt at drive forskning & udvikling og investeringsvirksomhed i tilknytning hertil.

Selskabets kapital og aktier

§ 3

Selskabets samlede aktiekapital udgør 216 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 1,- kr. og multipla heraf samt 198 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 1,- kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktier, der er ikke-omsætningspapirer, skal udstedes på navn og stedse lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ethvert ejerskifte af A-aktier udkræver bestyrelsens samtykke, og det samme gælder pantsætning.

Påtegning af navn på en aktie eller aktiens transport til en navngiven ejer har kun gyldig­hed over for selskabet, når påtegningen eller transporten er indført i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed eller rigtighed.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).

§ 4

Bortset fra de nedenfor indeholdte særlige regler om A- og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser samt de nedenfor i § 9 om A- og B-aktiernes stemmeret inde-holdte regler har ingen aktier særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærerne fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Såfremt aktiekapitalen kun udvides med enten A-aktier eller B-aktier, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

A-aktierne underskrives af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Årsudbytte udbetales til de i ejerbogen noterede A-aktionærer. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

Selskabets A-aktier kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Selskabets B-aktier er registreret i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336), og udbyttebetaling vedrørende B-aktierne beregnes af VP Securities A/S, således at udbyttet vil blive indsat på det til VP Securities A/S opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet

3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

§ 5

(a) Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog stk. 6 nedenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes med fortegningsret for de hidtidige aktionærer ved kontant betaling eller på anden vis.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 4. december 2023.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til om­sættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Bemyndigelserne i § 5 (a) og § 5 (b) kan dog tilsammen ikke udnyttes for mere end nominelt 15 mio. kr. B-aktier.

(b) Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier ad én eller flere gange, jfr. dog § 5 (a) stk. 6 ovenfor. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer til markedskurs og ikke under pari ved kontant betaling eller på anden vis, herunder som helt eller delvist vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver og formueværdier.

Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 4. december 2023.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn, og de skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. For de nye aktier skal i øvrigt med hensyn til omsættelighed, indløselighed, fortegningsret og stemmeret gælde samme regler som for selskabets øvrige aktier, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 9.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen i henhold til denne bestemmelse.

Generalforsamlingen

§ 6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Den ordinære general­forsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest 1 uge før general­forsamlingens afholdelse.

§ 7

Alle generalforsamlinger indkaldes med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end

3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.coloplast.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en email-adresse til selskabet.

Senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af general­forsamlingen. Modtages forslaget senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt det kan imøde­kommes.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inkl. dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com:

-           Indkaldelsen.

-           Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.

-           De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.

-           Dagsorden og de fuldstændige forslag.

-           Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemme­­afgivelse pr. brev.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2.         Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.

3.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4.         Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.         Valg af revisor.

7.         Eventuelt.

§ 9

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Anmodningen kan rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registrerings­­datoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Adgangskortet kan fremsendes af selskabet via email, medmindre aktionæren anmoder om at få fremsendt dette ved almindelig brevpost.

Hvert A-aktiebeløb på 1,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1,- kr. giver

1 stemme.

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

§ 10

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultaterne heraf.

§ 11

De på generalforsamlingen behandlede almindelige anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves det til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på general­forsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst

2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og forslaget ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemme-berettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden general­forsamling.

Beslutninger, der er omfattet af reglerne i selskabslovens § 107, skal opfylde disse bestemmelser.

§ 12

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres generalforsamlings-protokollen eller en bekræftet udskrift tilgængelig på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Bestyrelse og direktion

§ 13

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt af general­forsamlingen og det ifølge dansk lovgivning nødvendige antal medlemmer valgt af medarbejderne.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år og kan genvælges.

§ 14

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelig­hed gør formandens - eller i hans forfald næst­formandens - stemme udslaget.

Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Revisionsprotokollen skal forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelses­medlemmer.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 2-6 medlemmer, heraf den ene som administrerende direktør, og fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 15

Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for aflønning - herunder incitaments­aflønning - af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling. Retningslinjerne kan findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

§ 16

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af formanden i forening med en direktør eller af bestyrelsen i forening.

Revision

§ 17

Revision af selskabets årsrapport foretages af mindst én statsautoriseret revisor valgt af general­forsamlingen. Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskab

§ 18

Selskabets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

§ 19

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen be­slutning om anvendelsen af det i årsrapporten rapporterede overskud.

Kommunikation med selskabets aktionærer

§ 20

Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved email, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.coloplast.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via email. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til general-forsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.coloplast.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 7. december 2017.

View desktop version