Close
Find your Coloplast country website

Coloplast – Globalna informacja o ochronie prywatności

Informacje ogólne 

W toku prowadzenia swojej międzynarodowej działalności spółka Coloplast A/S, z siedzibą pod adresem Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dania, oraz jej jednostki stowarzyszone i jednostki zależne (zwane dalej „Coloplast”) gromadzą i wykorzystują dane osobowe. Obejmuje to dane osobowe dotyczące pracowników Coloplast, jej klientów, partnerów, pracowników służby zdrowia, użytkowników końcowych, kandydatów do pracy, osób występujących w imieniu wyżej wymienionych oraz wszystkich osób nawiązujących kontakt z Coloplast. Globalna informacja o ochronie prywatności Coloplast dotyczy tego rodzaju gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w ujęciu ogólnym, natomiast Coloplast może sformułować dokładniejsze informacje dotyczące konkretnych przypadków gromadzenia i wykorzystywania.

Celem tej strony jest przedstawienie Ci, jeżeli jesteś osobą, na temat której Coloplast posiada jakiekolwiek dane, łatwo dostępnych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez Coloplast Twoich danych osobowych. Klikając poniższe tematy możesz dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych aspektów postępowania z danymi osobowymi przez Coloplast:

1. Gdzie gromadzone są informacje?

2.Po co są gromadzone dane?

3. Kto zajmuje się danymi?

4. Jak długo będą przechowywane dane?

5. W jaki sposób dane są bezpiecznie przekazywane?

6. Jakie prawa Ci przysługują?

7. Kontakt?

8. Aktualizacje oraz informacja prawna

Gdzie gromadzone są informacje? 

Coloplast może gromadzić informacje na Twój temat z różnych źródeł.

1. Gromadzimy dane na podstawie bezpośrednich kontaktów z Tobą (na przykład w trakcie spotkań albo rozmów telefonicznych)

2. Gromadzimy dane, gdy odwiedzasz nasze witryny, prowadzisz z nami korespondencję elektroniczną, korzystasz z naszych formularzy i usług online albo też kontaktujesz się z nami w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem innych platform

3. Gromadzimy również dane z innych źródeł (np. od szpitali albo świadczeniodawców świadczeń medycznych, którzy zamawiają dla Ciebie produkty)

Po co są gromadzone dane?

Coloplast przetwarza dane osobowe w szeregu różnych celów, w zależności od charakteru łączącej nas relacji. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

1.Przetwarzamy dane dotyczące osób do kontaktu (np. pracowników służby zdrowia) ze strony naszych klientów i partnerów, aby móc dostarczać produkty i świadczyć usługi, przestrzegać wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa oraz udostępniać i doskonalić naszą ofertę. 

2.Przetwarzamy dane na temat naszych użytkowników końcowych w celu dostarczania im produktów (np. gdy zamówi je szpital), przestrzegania wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, dostarczania próbek albo świadczenia usług użytkownikom końcowym oraz udostępniania i doskonalenia naszej oferty.

3.Przetwarzamy dane na temat kandydatów do pracy w celu prowadzenia procesu rekrutacji, przekazywania informacji o stanowiskach dostępnych w przyszłości (jeżeli kandydat wyraził chęć otrzymywania informacji na temat dostępnych w przyszłości ofert pracy) oraz prowadzenia i doskonalenia naszego procesu rekrutacj.

4.Przetwarzamy dane na temat osób, które zapisały się na nasz biuletyn oraz zgłosiły chęć otrzymywania innych materiałów, tak aby móc im dostarczać materiały oraz udostępniać i doskonalić naszą ofertę.

5.Przetwarzamy informacje na temat plików cookie, aby prezentować dostosowane do potrzeb reklamy w mediach społecznościowych.

Coloplast przestrzega odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”). Na mocy przepisów RODO podstawą prawną dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Coloplast we wskazanych powyżej celach są przepisy art. 6(1)(b), (c) oraz (f) w przypadku punktu 1, art. 9(2)(a) oraz (i) w przypadku punktu 2 i art. 6(1)(b) oraz (f) w przypadku punktu 3 i 4. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do udostępniania i doskonalenia naszej oferty oraz przetwarzamy je poprzez testowanie, analizowanie i sporządzanie sprawozdań, zestawień statystycznych i badań rynku, w celu eliminacji błędów technicznych i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na utrzymywaniu i podnoszeniu jakości oraz komfortu użytkownika, jak również doskonalenia naszych produktów, usług i działalności.

Coloplast chroni Twoje dane osobowe i umożliwi ich wykorzystywanie tylko we wskazanych celach. Coloplast nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie będzie wysyłał ich osobom trzecim do wykorzystania przez nie. Coloplast nie korzysta z procesów automatycznego podejmowania decyzji, takich jak profilowanie, które mogłyby mieć na Ciebie bezpośredni wpływ.

Kto zajmuje się danymi?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy Coloplast odpowiedzialni za obsługę danych w konkretnym celu. Wszystkie dane osobowe są udostępniane tylko tym osobom, które muszą je znać. W niektórych przypadkach informacje są przechowywane albo obsługiwane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające, które pomagają Coloplast świadczyć konkretną usługę, na przykład usługodawcy hostingowi albo usługodawcy IT, firmy rekrutacyjne (w przypadku kandydatów do pracy) oraz przedsiębiorstwa logistyczne (jeżeli potrzebują znać Twoje dane w celu dostarczenia Ci produktów albo materiałów). Zewnętrzne podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane tylko zgodnie z poleceniami Coloplast oraz we wskazanych przez Coloplast celach. Nie będą udostępniać danych innym podmiotom i usuną dane po zakończeniu realizowanych przez nie zadań.

Jeżeli organ władzy państwowej zażąda dostępu do Twoich danych, możemy przeprowadzić ocenę prawną takiego żądania, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ujawnienia takich danych, spełnimy to żądanie. Każdorazowo w przypadku ujawniania Twoich danych poinformujemy Cię o tym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jak długo będą przechowywane dane?

Coloplast przechowuje dane tak długo, jak są one potrzebne do celów, do których były wykorzystywane, chyba że przepisy obowiązującego prawa wymagają przechowywania ich przez dłuższy okres. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

1. Jeżeli Twoje dane są wykorzystywane do dostarczania Ci produktów albo świadczenia usług, co do zasady będziemy przechowywać te dane przez okres dziesięciu lat od momentu zrealizowania ostatniej dostawy, chyba że przepisy obowiązującego prawa wymagają, abyśmy usunęli je wcześniej albo przechowywali przez dłuższy okres. 

2. Jeżeli Twoje dane są wykorzystywane do przetwarzania zgłoszeń rekrutacyjnych, będziemy przechowywać je nie dłużej niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że wskazałeś, że chcesz otrzymywać informacje dotyczące ofert pracy w przyszłości albo też jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają od nas przechowywania ich przez dłuższy okres. 

3. Jeżeli Twoje dane są wykorzystywane do wysyłania biuletynów informacyjnych albo innych materiałów na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać dane do momentu wycofania zgody.

W jaki sposób dane są bezpiecznie przekazywane?

Coloplast oraz jej usługodawcy hostingowi prowadzą serwery rozlokowane na całym świecie, a Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania. Przepisy dotyczące ochrony danych różnią się w poszczególnych krajach, a niektóre zapewniają większą ochronę niż inne. Niezależnie od tego, gdzie Twoje dane będą przetwarzane, będziemy stosować te same zabezpieczenia opisane w niniejszej polityce. Coloplast wdrożyła wiążące reguły korporacyjne, zgodnie z przepisami artykułu 47 RODO, w celu zabezpieczenia danych osobowych w obrębie grupy Coloplast; stosujemy również inne ramy prawne, takie jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych opracowane przez Komisję Europejską albo porozumienie Tarcza prywatności UE-USA, jeżeli jest to konieczne w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi.

 

Jakie prawa Ci przysługują ?

Na mocy przepisów RODO przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych, które przetwarzamy:

-Prawo dostępu

 Masz prawo do uzyskania dostępu do danych na Twój temat, które przetwarzamy.

-Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania wszelkich nieścisłości danych na Twój temat, które przetwarzamy.

-Prawo do usunięcia danych

W określonych sytuacjach masz prawo do żądania usunięcia swoich danych przed upływem ogólnego terminu na ich usunięcie zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.

-Prawdo do ograniczenia przetwarzania

W określonych sytuacjach masz prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. W takim przypadku mamy prawo — oprócz przechowywania danych — do przetwarzania takich danych wyłącznie w celu obsługi roszczeń, ochrony praw innych osób fizycznych albo z uwagi na ważny interes publiczny.

-Prawo do wycofania zgody

W niektórych sytuacjach Coloplast może gromadzić albo wykorzystywać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody. W takim przypadku Coloplast przekazała Ci konkretną pisemną informację, w której podano dodatkowe szczegóły. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a Coloplast zaprzestanie wtedy wykorzystywania tego rodzaju danych osobowych.

-Prawo do sprzeciwu

W określonych sytuacjach masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych. 

-Prawo do przenoszenia danych

W określonych sytuacjach masz prawo do otrzymania swoich danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie oraz, na żądanie, do przesłania ich osobie trzeciej.

Jeżeli zechcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wyślij wiadomość e-mail na adres privacyrequests@coloplast.com. W przypadku innych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej w części Kontakt.

Jeżeli będziesz niezadowolony ze sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych Coloplast. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego. W Polsce organem właściwym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej , gdzie znajdują się również wytyczne odnoszące się do praw osób, których dane dotyczą. 

 

Kontakt 

Spółki z grupy Coloplast wykorzystujące Twoje dane osobowe są administratorami danych. Kliknij tutaj , aby poznać dane kontaktowe spółek z grupy Coloplast w różnych krajach. Coloplast A/S działa jako przedstawiciel wszystkich spółek z grupy Coloplast, które muszą wyznaczyć przedstawiciela zgodnie z przepisami art. 27 RODO.

Coloplast powołała Inspektora ochrony danych dla swojej grupy. Zapytania można kierować do Inspektora ochrony danych na adres:

 

Email: dataprotectionoffice@coloplast.com 

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebaek

Dania

Do wiadomości: Data Protection Officer [Inspektora ochrony danych]

Aktualizacje oraz informacja prawna 

Coloplast zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Dla Twojej informacji na dole strony zamieszczamy datę wprowadzenia ostatnich zmian.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Danii, a sądami właściwymi będą sądy duńskie.

 

Wersja: 25 maja 2018 r.

View desktop version